COD: VRNC/VRZ/VRNF/VRNFZ/VRB/VRA/VRNCI/VRHM/VRMZ/VRBM/VRAM | Varillas Rosacadas Pulgadas de Hierro, Varrillas Roscadas Pulgadas de Hierro Zincadas, Varillas Roscadas Pulgadas de Hierro SAE, Varillas Roscadas Pulgadas de Bronce, Varillas Roscadas Pulgadas de Acero, Varillas Roscadas Pulgadas Rosca Izquierda, Varillas Metricas de Hierro, Varillas Metricas de Hierro Zincadas, Varillas Metricas de Bronce, Varillas Metricas de Acero.